با تشکر از خرید شما

لطفا بعد از واریز مبلغ به یکی از کارت های زیر فیش واریز را برای ما از یکی از راه های زیر ارسال کنید

62190-8619-2269-5308 بانک سامان به نام شکوه شوید بار

5859-8310-4687-3286 بانک تجارت به نام شکوه شوید بار